Logo | FLEX Elektronarzędzia


PANEL KLIENTA
Warunki gwarancji

Opisane tu warunki gwarancji obowiązują na elektronarzędzia zakupione do 31 stycznia 2017. Aktualne warunki gwarancji znajdują się tutaj

Szanowni Państwo !

Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu marki FLEX i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenia marki FLEX, zostały zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii, reprezentując światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika i jego środowiska pracy. Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa elektronarzędzi znajdującej się również na stronie www.flex-elektronarzedzia.pl wraz z instrukcją obsługi zakupionego elektronarzędzia. W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt. Nasi pracownicy służą Państwu wszelką pomocą w zakresie napraw gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych.

Ogólne zasady gwarancji:

1. FLEX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 58-150 Strzegom, Międzyrzecze 1a, zwana dalej „Gwarantem”, udziela gwarancji na zakupiony produkt.

2. Uprawnionym do napraw w ramach gwarancji jest posiadacz oryginalnej, poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu.

3. Gwarant udziela gwarancji na sprzedany sprzęt na okres 12 miesięcy od daty zakupu*.

4. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia w okresie gwarancyjnym ujawnionych wad, zgodnie z obwiązującymi przepisami. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant.

5. Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę tkwiącą w urządzeniu powodującą jego funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacją producenta.

6. Niezależnie od sposobu usunięcia wady gwarancja trwa dalej. Okres gwarancyjny wymienionych elementów trwa do końca okresu gwarancyjnego dla całego produktu.

7. Do każdego sprzedanego urządzenia Gwarant dołącza kartę gwarancyjną w jednym egzemplarzu. Nie wystawia się duplikatów. Termin gwarancji trwa od daty zakupu nowego urządzenia w celu eksploatacji. Odpowiedzialność za błędy popełnione przy wypisywaniu karty gwarancyjnej ponosi sprzedawca.

8. Niniejsza karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem, na podstawie którego uprawniony do gwarancji może dochodzić swych praw na terenie Polski z tytułu udzielonej gwarancji. Informacje zawarte w instrukcji obsługi i innych dokumentach dołączonych do sprzedawanego elektronarzędzia mają charakter uzupełniający. Niniejsza gwarancja ma charakter nadrzędny.

Realizacja gwarancji

1. Reklamowany sprzęt przed dostarczeniem do naprawy należy uprzednio oczyścić. Serwis może odmówić przyjęcia maszyny do naprawy gdy urządzenie nie jest oczyszczone lub może oczyścić je samemu za dodatkową opłatą.

2. Niezwłocznie po wykryciu wady, reklamacje należy zgłosić w najbliższym autoryzowanym punkcie sprzedaży lub dostarczyć narzędzie do gwaranta wskazaną firmą kurierską. Informacje dotyczące wysyłki urządzenia do naprawy można uzyskać pod numerem telefonu: 74 / 8 555 999.

3. Wyrób musi być dostarczony w stanie kompletnym wraz z całkowicie wypełnioną przez sprzedawcę i podpisaną przez niego i klienta kartą gwarancyjną oraz kopią dowodu zakupu.

4. Pod rygorem utraty gwarancji niedopuszczalne jest przynoszenie do naprawy demontowanych elementów lub części urządzenia.

5. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie 14 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia elektronarzędzia do serwisu. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa wymaga dodatkowej ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu.

6. Koszty wynikające z powodu zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji ponosi składający reklamację.

Wyłączenia gwarancyjne

1. Każde elektronarzędzie posiada elementy, które ulegają naturalnemu zużyciu i te elementy nie podlegają wymianie gwarancyjnej. Schematy wraz z wykazem części dostępne są na stronie www.flex-elektronarzędzia.pl.

2. Użytkownik traci prawo wynikające z gwarancji w przypadku:

• dostarczenia urządzenia bez opakowania,

• stosowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem,

• uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwej obsługi urządzenia i związanych z tym uszkodzeń mechanicznych sprzętu oraz wynikających z tego konsekwencji,

• dokonywania we własnym zakresie napraw, dokonywania zmian konstrukcyjnych i stwierdzenia przez autoryzowany punkt serwisowy ingerencji wewnątrz urządzenia przez osoby nieuprawnione,

• niewłaściwego przechowywania elektronarzędzi,

• gdy narzędzie współpracowało z nieodpowiednim osprzętem lub było przeciążone,

• gdy w reklamowanym urządzeniu brak tabliczki znamionowej z numerem fabrycznym lub gdy jest ona nieczytelna,

• gdy nastąpiło zalanie urządzenia wodą,

• gdy karta gwarancyjna jest wypełniona częściowo.

Zalecenia

1. Kontrola czystości: regularne przedmuchiwanie i czyszczenie elektronarzędzi.

2. Kontrola stopnia zużycia szczotek węglowych, filtrów, itp.

Szczegółowe warunki przedłużenia gwarancji:

1. Jedynym "Gwarantem" na terenie Polski, który wykonuje naprawy, przeglądy i przedłużenia gwarancyjne elektronarzędzi marki FLEX jest firma FLEX Polska Sp. z o.o.

2. Uprawnionym do przedłużenia gwarancji elektronarzędzia firmy FLEX, jest posiadacz oryginalnej, poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu.

3. Przedłużeniu gwarancji nie podlegają urządzenia współpracujące z wodą.

4. Przedłużenie gwarancji na kolejny rok, może nastąpić nie później, niż przed upływem terminu pierwotnie wystawionej karty gwarancyjnej.

5. "Gwarant" zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia gwarancji, ze względu na nadmierne zużycie narzędzia lub na bardzo zły stan techniczny.

6. Niezależnie od sposobu wykonania przeglądu, gwarancja trwa dalej. Okres gwarancyjny wymienionych podczas przeglądu elementów trwa do końca okresu gwarancyjnego dla całego produktu.

7. "Gwarant" fakt przedłużenia gwarancji odnotowuje w oryginalnej karcie gwarancyjnej. Przez cały okres trwania gwarancji, jak rónież gwarancji przedłużonej, jest to jedyny dokument, na podstawie którego Użytkownik elektronarzędzia może domagać się usunięcia usterki na warunkach gwarancyjnych.

8. Wartość wykonania przeglądu przedłużającego gwarancję ilustruje poniższa tabela:FLEX gwarancja